Tín hiệu giao dịch ngoại hối dài hạn

tín hiệu giao dịch ngoại hối dài hạn

Δt sự thay đổi giá trị của t N. Phương trình cho các phương thức gọi nhị phân theta có thể được tìm thấy ở cuối trang. Hình 1 cho thấy cấu hình giá cước cuộc gọi nhị phân ở các thời điểm khác nhau để hết dịch vụ ngoại hối kotak. Hình 2 cho thấy làm thế nào với bảy giá cơ bản tĩnh, các lựa chọn cuộc gọi nhị phân thay đổi giá trị như là ngày hết hạn giảm từ 25 xuống 0, do đó, trong thực tế một cấu hình từ hình 2 là một mặt cắt ngang dọc ở mức giá tín hiệu giao dịch ngoại hối dài hạn bản đó trong Hình 1.

Khi giá cơ bản là 100. 00, tùy chọn là tiền và thời gian chuyển không có ảnh hưởng đến giá của các tùy chọn nhị phân như nó là luôn luôn 50. Khi giá cơ bản là trên thời gian mở forex gmt các hồ sơ giá cả tất cả các dốc lên phản ánh một tích cực, trong khi các cấu hình out - of-tiền, tức là nơi S amp; 100. 00, các hồ sơ giá tất cả các dốc xuống có nghĩa là một theta âm. Hình 1 - Tùy chọn cuộc gọi nhị phân Giá mô tả w.

Thời gian để Hết hạn. Hình 2 - Tùy chọn cuộc gọi nhị phân Giá mô tả w. Thời gian để Hết hạn. Theta (được thể hiện bằng công thức trên) đo độ dốc của các sườn núi trong Hình 2. Khi có hơn 20 ngày để phân rã giá hết hiệu lực (dù là âm hoặc dương) rất thấp; khi thời gian trôi qua, theta tăng giá trị tuyệt đối với sự tăng lên phụ thuộc vào mức độ gần với cuộc đình tín hiệu giao dịch ngoại hối dài hạn mà cơ bản nằm ở đó. Hình 3 là cấu hình giá S 99. 75 trong 11 ngày cuối cùng của cuộc đời.

Các hợp âm đã được thêm vào trung tâm khoảng năm ngày để hết hạn để, ví dụ: chuỗi âm tiết năm ngày kéo dài từ 7,5 ngày xuống còn 2,5 ngày để hết hạn. Kể từ khi hồ sơ giá cả giảm theo cấp số nhân, gradient của các hợp âm làm giảm chiều dài của hợp âm. Độ dốc của hợp âm được xác định bởi: Gradient - (P2 - P1) (t2 - t1) P2 Giá trị cuộc gọi nhị phân ở t2. P1 Giá trị cuộc gọi nhị phân tại t1. tức là Gradient - (37.

3446 - 16. 9094) (9 - 1) - 2. 5544. Hình 3 - Độ dốc của Theta tại 99,75 đô la Mỹ cộng xấp xỉ Theta 'chords' như được chỉ ra ở hàng dưới cùng của cột trung tâm của Bảng 1. Các gradient của 'âm điệu 5 ngày' và 'âm điệu 2 ngày' được tính theo cách tương tự và cũng được trình bày trong cột trung tâm của Bảng 1. Khi sự chênh lệch thời gian thu hẹp (như được phản ánh bởi δt 5 và δt 2), gradient sẽ có xu hướng giảm xuống đến theta của -1. 5446 tại thời điểm 5 ngày để hết hạn, tức là ở đó δt 0. Theta là sự khác biệt đầu tiên của cuộc gọi nhị phân giá trị về thời gian hết hạn và có thể được nêu toán học như: như δt 0, Θ dP dt. có nghĩa là khi δt giảm xuống 0 thì gradient tiếp cận đường tiếp tuyến của hình giá của hình 2 trong 5 ngày.

Lựa chọn cuộc gọi nhị phân Theta w. Thời gian để Hết hạn. Hình 1 minh hoạ cấu hình cuộc gọi nhị phân biến động ngụ ý 5,0 với hình 4 cho phép các đường liên kết cùng ngày hết hạn. Bất kể những ngày hết hạn theta khi at-the-tiền luôn luôn là số không. Khi out-of-the money theta nhị phân gọi là luôn luôn phủ định (như với out-of-the-money lựa chọn cuộc gọi thông thường), nhưng khi in-the-money các cuộc gọi nhị phân tùy chọn theta là tích cực (không giống như in-the-money các lựa chọn cuộc gọi thông thường).

Với đủ ngày để hết hạn (25 ngày trong Hình 4), thuật toán gọi nhị phân theta gần như bằng không. Khi thời gian trôi qua, giá trị cực đại tuyệt đối của theta tăng cùng với đỉnh và đáy dần dần đóng trên cuộc đình công.

Điều này có thể được giải thích bởi trường hợp chỉ có 0,5 ngày để hết hạn nếu ở mức giá cơ bản là 99,90 thì giá thầu nhị phân trị giá 29,4059 là giá trị mà phương án này sẽ giảm trong nửa ngày tiếp theo nếu giá trị cơ bản vẫn ở mức 99,90. Hình 4 - Lựa chọn cuộc gọi nhị phân 'Lý thuyết' Theta w.

Thời gian để Hết hạn. Mặc dù tại thời điểm 99,90 và 1 ngày hết hạn, tùy chọn cuộc gọi nhị phân có giá trị là 35,0638 (5,6579 so với thời điểm nửa ngày hết hạn) thì theta nhị phân thấp hơn vì theta là một phép đo hàng năm, không nhất thiết là một phép đo thực tế. Lựa chọn cuộc gọi nhị phân Theta w.

Sơ đồ trang web | Copyright ©