Đô đốc ngoại hối

đô đốc ngoại hối

4788 vì vậy giá trị -0. 4764 quá cao khi đánh giá bước tăng từ 99. 87 lên 99. 90, trong khi đó đồng bằng là -0. 4805 là quá thấp khi môi giới ngoại hối ecada canada giá sự thay đổi trong giá đặt nhị phân khi giá cơ bản giảm forex cơ bản tin tức thương mại tin tức 99,93 USD xuống 99,90 USD.

Giá trị trung bình của hai đồng bằng ở mức 99,87 đô la và 99,90 đô la là (-0,4764 -0,4788) 2 -0,4776 và nếu số này được sử dụng trong tính toán đầu tiên ở trên, thì số nhị phân đặt ở 99,90 đô la sẽ được ước tính như sau: 56. 4079 3 x -0. 4776 54. 9751. lỗi là 0,0001. Bình quân trung bình giữa 99,90 USD và 99,93 USD là: (-0.

4788 đô đốc ngoại hối. 4805) đô đốc ngoại hối -0. 47965. Tính toán thứ hai ở trên sẽ tạo ra mức giá 99,90 đô la Mỹ cho: 53. 5359 3 x -0. 47965 54. 97485. một lỗi chỉ là 0. 00015. Phần lựa chọn đặt nhị phân gamma sẽ cung cấp câu trả lời là tại sao sự khác biệt này tồn tại. Bảo hiểm rủi ro với các lựa chọn Delay Binary Đặt. Ví dụ: một nhà giao dịch quyền chọn nhị phân mua 100 hợp đồng của tập lệnh đình công 100 đô la đặt với 10 ngày để hết hạn với giao dịch trong tương lai ở mức 99,87 đô la với mức giá 56,4079, với tổng chi phí là: 56,4079 x 10 x 100 hợp đồng 56.

407,90 đô la. Làm thế nào để thương nhân tránh được sự tiếp xúc trực tiếp. 100 hợp đồng của phương án với đồng bằng là -0. 4764 tương đương với vị trí tương lai 47. 64 tương lai với giá tương lai là 99. 87 đô la vì vậy nhà đầu tư mua 48 hợp đồng tương lai để phòng ngừa. 1) tương lai sẽ rơi xuống 99,81 đô la với lựa chọn là 59,2448 vì vậy vị trí P amp; amp; L bây giờ là: Lợi nhuận quyền chọn binary put: 59. 2482 - 56. 4079 2. 8403. tương đương với mức tăng của: 2. 8403 x 10 x 100 hợp đồng 2. 840,3. tương đương với sự mất mát của: -0. 06 0. 01 x 10 x 48 - 2. 880. một tổn thất tổng thể là 39,70.

Sơ đồ trang web | Copyright ©